Historia Szkoły Specjalnej sięga roku 1938. Wtedy to pani Maria Nowak rozpoczęła starania o utworzenie szkoły w Rzeszowie. Lata wojny i okupacji przesunęły w czasie decyzję. Po wojnie w 1945 roku władze ustosunkowały się pozytywnie do ponownie złożonego wniosku. Utworzono Szkołę Specjalną, a na stanowisko dyrektora powołano właśnie panią Marię Nowak.

W roku szkolnym 1945/1946 rozpoczęła naukę jedna klasa licząca dwudziestu uczniów. Ze względu na brak bazy lokalowej dzieci uczyły się po południu w Szkole Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej. Przez następne lata nauka odbywała się także w Szkole Podstawowej im. Jachowicza przy ul. Szopena. 

Dopiero w roku szkolnym 1950/1951 Szkole Specjalnej przydzielono budynek przy ul. Moniuszki 10. Była to już właściwa baza szkoły, więc urządzono cztery pracownie, które miały służyć przysposobieniu zawodowemu uczniów ( pracownie krawiecka, szewska, introligatorska i stolarska). Powoli szkoła rozrastała się zwiększając liczbę oddziałów. W 1962 roku zaczęto realizować program nauczania ośmioklasowej szkoły specjalnej. Z biegiem czasu budynek przy ul. Moniuszki nie wystarczał do realizacji zadań dydaktycznych. 

W roku 1977 decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Marszałkowskiej 24 A. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 15 sierpnia 1979 roku powstał Zespół Szkół, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Po 35 latach pracy szkoły otwarto nowe klasy zawodowe o specjalnościach: dziewiarz, szewc obuwia ortopedycznego, tapicer samochodowy, stolarz oraz ślusarz. W tym czasie powstała także Izba Pamięci Narodowej. W skład szkoły od 1974 roku zostały włączone "klasy życia".

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 11 lipca 1984 r. szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa wraz z "klasami życia" oraz jedna "klasa życia" w Domu Pomocy Społecznej w Łące. 25 maja 1995 roku nasza szkoła obchodziła uroczystość 50 lecia. W roku 1999 szkoła otrzymała dodatkowe pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej od Państwa Faberów, gdzie urządzone zostały warsztaty szkolne dla klas z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 12 października 2000 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Od kilku lat szkoła użytkuje też pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1. Mieszczą się tam klasy dla uczniów z autyzmem oraz przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 2006 roku otwarto Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów szkoły zawodowej specjalnej. Od trzech lat szkoła prowadzi też zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 0-7 roku życia. Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie wchodzą:ORW, Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zawodowa Szkoła Specjalna,Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78