Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w związku z wystąpieniem Covid 19.
 
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF obowiązują procedury zapewniania bezpieczeństwa.
 
 
 
 
 
Przepisy końcowe

1.    Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, rodzica/prawnego opiekuna a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
2.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia
1 września 2020 r. do czasu odwołania
.


Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78