Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy
 

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

 nr umowy RPPK.09.04.00-18-0039/16-00

Projekt dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa IX:  Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.4:  Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                 www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa
                     ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 17 87 54 100
                    Fax: 17 87 54 100
                    E-mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.plWartość całkowita projektu:
    9 400 749,38 zł*
Kwota dofinansowania z UE:     8 460 674,44 zł*

Okres realizacji projektu:
2016-10-01 - 2018-10-31
Opis projektu:


Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w Rzeszowskich Szkołach Zawodowych i Placówkach Kształcenia Zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące Szkoły Zawodowe:
1.    Zespół Szkół Technicznych
2.    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
3.    Zespół Szkół nr 1
4.    Zespół Szkół nr 2
5.    Zespół Szkół Ekonomicznych
6.    Zespół Szkół Elektronicznych
7.    Zespół Szkół Energetycznych
8.    Zespół Szkół Gospodarczych
9.    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
10.    Zespół Szkół Mechanicznych
11.    Zespół Szkół Specjalnych
12.    Zespół Szkół Spożywczych
13.    Centrum Kształcenia PraktycznegoZakres rzeczowy projektu:


Przedmiotem realizowanego projektu jest:
•    Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic w wymiarze 150 godzin na jednego ucznia;
•    Kursy i szkolenia zawodowe dla 1 533 uczniów i uczennic;
•    Kursy i szkolenia doskonalące 185 nauczycieli;
•    Studia podyplomowe dla 185 nauczycieli;
•    Doposażenie 70 pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb rynku pracy;
•    Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
•    Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 


Efekty realizacji projektu:
 

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treści nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy. Ponadto wszystkie jednostki biorące udział w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań na rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.
 

 


Login
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78