"WYPRAWKA SZKOLNA" W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 Rodzice uczniów mogą starać się o dofinansowanie w kwocie:
• Szkoła Przysposabiająca do pracy: 225 zł
• Szkoła Branżowa: 390 zł

W ramach programu „WYPRAWKA SZKOLNA” należy dostarczyć wychowawcom komplet następujących dokumentów:
1) wypełniony i podpisany wniosek,
2) odbite na ksero aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) rozliczenie zakupu podręczników do złożonego wniosku w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA 2021 r. wraz z imiennymi fakturami za podręczniki/ ćwiczenia/ materiały edukacyjne. Wzór rozliczenia jeszcze nie jest dostępny.

Dokumenty należy dostarczyć wychowawcom w pierwszych dniach września roku szkolnego 2021/2022.
 

Login
https://zsunicef.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
https://bip.erzeszow.pl/pl/242-zespol-szkol-im-unicef.html?srch=unicef#ak0
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78